(20 بار)

 

 

فشارهای کاری مجاز برای لوله های با فشار اسمی 20 اتمسفر مواد پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر