آزمايشگاه:

آزمایشگاه شرکت روگا گستر مجهز به تجهیزات و دستگاههای پیشرفته با بهره گیری از پرسنل متخصص، کلیه مواد اولیه و محصولات تولیدی را مطابق با روشهای استاندارد به دقت مورد آزمایش قرار داده و نتایج را ثبت مینماید.

در صورت مشاهده ی هر گونه عدم انطباق و تغییر بدون علت در نتایج، گزارشهای لازم برای بررسی هرچه سریعتر در جهت رعایت استانداردهای شاخص، به مسئولین ذیربط ارائه و سپس اقدامات لازم در خطوط تولید اعمال میگردد.

  

آزمونها:                                     

 

1-آزمون شاخص جریان مذاب

 

2-آزمون استحکام کشش حلقه ای (Ring Strength)

 

3-آزمون فشار هیدرواستاتیک

 

4-آزمون فشار لحظه ای (Burst)

 

5-آزمون مقاومت ضربه ای

 

6-آزمون بازگشت حرارتی

 

7-بررسی ابعادی

 

8-آزمون ماتی (Opacity)

 

9-کنترل لایه ها توسط میکروسکوپ